Samenvatting Algemene voorwaarden (uitgebreide voorwaarden zie verder in dit document)

Het gebruik van de site en diensten van de website kanoslalom.nl is een service aan kanovaarders of geïnteresseerden in de kanosport. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, tegen zo laag mogelijke kosten.

De aangeboden diensten bestaan uit:

  • Trainingsadviezen:
  • Informatie over wedstrijden, clubs, slalomparcoursen:
  • Cursussen en clinics
  • Betalingen ten behoeve van inschrijvingen voor activiteiten

Trainingsadviezen

Kano(slalom) trainingen zijn fysiek belastend. de trainingsadviezen zijn gebaseerd op ervaringen van gezonde en getrainde mensen en kunnen in bepaalde persoonlijke omstandigheden gevaarlijk zijn. U voert de trainingen uit op eigen risico. Raadpleeg altijd een ervaren (kano-)trainer. De online trainingsadviezen worden om niet  aangeboden. Er zijn geen rechten aan te ontlenen.

Informatie over wedstrijden, clubs, slalomparcoursen

Wij doen ons uiterste best om de club- en wedstrijdinformatie up-to-date te houden. De wedstrijden worden echter vaak door derden georganiseerd, waardoor wijzigingen op kunnen treden in de informatie. Aan de gegeven informatie kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Neem bij twijfel altijd rechtstreeks contactop met de organisatie van de wedstrijd of club.

Cursussen en clinics

Voor deelname en cursussen en clinics, georganiseerd door Kanoslalom Nederland, geldt dat de deelnemers goed moeten kunnen zwemmen en gekleed zijn in overeenstemming met de omstandigheden tijdens de activiteit. Denk hierbij aan weersomstandigheden en aan het karakter van het water waarop gevaren wordt. Eventuele gezondheidsproblemen moeten voorafgaand aan de clinic duidelijk aan de instructeur of trainer gemeld worden. Instructies van de leraar dienen opgevolgd te worden, echter, ten alle tijden geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor de acties die ondernomen worden. Met andere woorden: als je kiest om ergens te varen is dat de keuze van de deelnemer, met deze keuze verplicht de deelnemer zich om instructies van de leraar op te volgen. Deelname is dus op eigen risico, kanoslalom is niet verantwoordelijk schade of blesssures tijdens de cursus of training.

Betalingen ten behoeve van inschrijvingen voor activiteiten

Betalingen via de website van Kanoslalom Nederland, zijn voor zowel activiteiten georganiseerd door Kanoslalom Nederland als voor activiteiten die door derden georganiseerd worden. Betalingen voor activiteiten georganiseerd door Kanoslalom Nederland door middel van Ideal, zijn definitief. Indien langer dan een week voor aanvang van de activiteit wordt afgemeld, dan wordt 80% van het betaalde bedrag terug gestort. Indien minder dan een week voorafgaand aan het evenement wordt afgezegd, wordt geen restitutie gegeven, indien mogelijk wordt een andere datum voor de activiteit gezocht.

Bij activiteiten die door derden georganiseerd worden, zoals (kano-)wedstrijden gelden de voorwaarden zoals bepald door de organisatie van het betreffende evenement. Kanoslalom biedt slecht een betaal en registratie service aan.

Uitgebreide Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Kanoslalom Nederland

Algemene Voorwaarden - Kanoslalom Nederland V3, donderdag 27 november 2014

Artikel  1. Definities

In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:

1.1. Kanoslalom Nederland: kanoslalom Nederland, Dennenstraat 105, 6543 JD Nijmegen (De gebruiker van deze algemene voorwaarden);

1.2. Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan Kanoslalom Nederland de opdracht heeft verstrekt tot organisatie of uitvoering van een Activiteit, danwel de (rechts)persoon die deelneemt aan een door Kanoslalom Nederland georganiseerde activiteit.

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Kanoslalom Nederland tot organisatie of uitvoering van een Activiteit;

1.4. Activiteit: Het door Kanoslalom Nederland verzorgde of georganiseerde evenement, workshop, clinic, les, catering of vervoer zoals vermeldt op de website en/of benoemd in de overeenkomst;

1.5. Derden: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door Kanoslalom Nederland is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van de Activiteit;

1.6. Activiteit Datum: De datum dat het volgens de Overeenkomst door Kanoslalom Nederland georganiseerde Activiteit zal worden uitgevoerd;

1.7. Locatie/Tijd: De met de opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering vande Activiteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit de wet tussen Kanoslalom Nederland  enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van Kanoslalom Nederland, tenzij anders vermeldt in de Overeenkomst.

2.2. Deze voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die voorde Activiteit zijn ingeschakeld.

2.3. Afwijkende voorwaarden van Kanoslalom Nederland zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de Overeenkomst.

2.4. Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing mits deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.

2.5. Door het tekenen van een overeenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1. Kanoslalom Nederland stuurt na persoonlijk contact een offerte of aanbieding die binnen de aangegeven tijd ondertekend geretourneerd dient te worden aan Kanoslalom Nederland. Alle door Kanoslalom Nederland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Vanaf het moment dat Kanoslalom Nederland met een bevestigde offerte of aanbieding aan de slag gaat zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.

3.3. Nadat Kanoslalom Nederland van de Opdrachtgever een bevestigde offerte of aanbieding ontvangen heeft ontvangt de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.4. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.5. Offertes van Kanoslalom Nederland hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeldt in de offerte.

3.6. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering

4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

4.2. Kanoslalom Nederland zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.

4.3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurd op basis van het op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, de door derden verstrekte gegevens aan Kanoslalom Nederland.

4.4. De Opdrachtgever dient alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van een overeenkomst te verstekken.

Artikel 5. Reiskosten

5.1. De reiskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.

5.2. De reiskosten zullen per Activiteit of afspraak worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de Activiteit zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6. Wijzigingen en Aanvullingen

6.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is Kanoslalom Nederland gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit meerwerk apart worden gefactureerd.

6.2. Wijzigingen in onderdelen van de Activiteit op verzoek van de Opdrachtgever zullen door Kanoslalom Nederland voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan Kanoslalom Nederland worden doorgegeven, uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Eventuele meerkosten zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

6.3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten worden deze kosten doorbelast aan de Opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van Kanoslalom Nederland

7.1. Indien Kanoslalom Nederland voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Kanoslalom Nederland uit te keren totaal.

7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van een instructeur of trainer), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Kanoslalom Nederland daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Kanoslalom Nederland uit.

7.3. Kanoslalom Nederland kan door de Opdrachtgever (inclusief de namens de Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

7.4. Annulering door Kanoslalom Nederland maakt Kanoslalom Nederland jegens de Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Kanoslalom Nederland ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Kanoslalom Nederland gehouden de Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval de Opdrachtgever van deze alternatieve activiteit afziet dan is Kanoslalom Nederland gehouden de ontvangen bedragen terstond aan de Opdrachtgever terug te betalen, tenzij in de overeenkomst reeds een alternatief aanbod aangeboden is, waarmee de Opdrachtgever akkoord is gegaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

8.1. De door Kanoslalom Nederland beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de Activiteit dienen door de Opdrachtgever (en deelnemers van de Activiteit) na afloop van de Activiteit in dezelfde staat te worden geretourneerd.  Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan Kanoslalom Nederland te worden vergoed.

8.2. De deelname aan de door Kanoslalom Nederland georganiseerde Activiteiten geschiedt op eigen risico, wanneer een Overeenkomst door de Opdrachtgever met Kanoslalom Nederland wordt aangegaan accepteert de Opdrachtgever zijn/haar eigen risico.

8.3 De Opdrachtgever (en deelnemers van de Activiteit) zijn verplicht tijdens de uitvoering van de Activiteit alle aanwijzingen van Kanoslalom Nederland op te volgen. Kanoslalom Nederland kan bij weigering van het opvolgen van aanwijzingen door de Opdrachtgever (en deelnemers van de Activiteit) op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan de zijde van de Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

8.4 Kanoslalom Nederland zorgt uiteraard voor een veilige omgeving waarin de workshops gegeven worden.

Wanneer de workshop op locatie van de Opdrachtgever plaatsvindt is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de schade van de bezoekers of deelnemers van een door Kanoslalom Nederland georganiseerd Activiteit.

8.5 Bij een Activiteit op locatie is de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Eventuele extra kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

8.6 Bij een Activiteit op locatie is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Kanoslalom Nederland. Indien een leidinggevende van Kanoslalom Nederland constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is Kanoslalom Nederland gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Kanoslalom Nederland gerechtigd de schade te vorderen die zij heeft geleden.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien Kanoslalom Nederland vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

9.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

9.3. Kanoslalom Nederland heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Kanoslalom Nederland is verplicht de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra deze bekend zijn.

9.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn door Kanoslalom Nederland wegens overmacht zullen er geen kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

9.5. Beide partijen zullen elkaar ten allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmachtssituatie.

9.6. Indien een Opdrachtgever ten zijde van de uitvoering van de Activiteit nalatig gebleken is in het verstekken van cruciale informatie m.b.t. de verzorging van de Activiteit door Kanoslalom Nederland is Kanoslalom Nederland gerechtigd de Activiteit per direct te stoppen.

9.7. Indien de uitvoering van een Activiteit niet kan plaatsvinden vanwege de weersomstandigheden kan in de meeste gevallende Activiteit plaatsvinden op een andere datum die in overeenstemming met de Opdrachtgever bepaald wordt. Indien er in de overeenkomst bepaald is dat er bij bepaalde weersomstandigheden gekozen wordt voor de uitvoering van een alternatief programma zal deze op de Activiteit datum uitgevoerd worden. Bij overmacht vanwege bepaalde weersomstandigheden of andere belangrijke omstandigheden is er in geen enkel geval sprake van restitutie van betaalde gelden of (gedeeltelijke) annulering.

Artikel 10. Annulering door de Opdrachtgever

10.1. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Kanoslalom Nederland. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever aan Kanoslalom Nederland zullen de volgende kosten worden berekend:

In het geval van annulering tot 1 week  voor aanvang van de Activiteit: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van de Activiteit: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

In het geval van annulering op de Activiteitdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

10.2. Indien de Opdrachtgever de Activiteit uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Kanoslalom Nederland een nieuwe Projectdatum vastgesteld wordt waaropde Activiteit doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.

10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Kanoslalom Nederland het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 11. Prijzen

11.1. Tenzij anders vermeldt zijn al onze prijzen exclusief B.T.W. en in Euro’s.

Artikel 12. Betaling

12.1. Nadat de Activiteit heeft plaatsgevonden verstuurt Kanoslalom Nederland een factuur aan de Opdrachtgever. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.  Voor particuliere klanten geldt betaling voorafgaand aan de activiteit of direct na afloop contant.

12.2. Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft is de Opdrachtgever verplicht Kanoslalom Nederland alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien is Kanoslalom Nederland gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat er aan de verplichtingen is voldaan.

13.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever worden ontbonden, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor aanvang van  de volledige eindsom van de factuur betaalt aan Kanoslalom Nederland.

Artikel 14. Nederlands Recht

14.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Kanoslalom Nederland is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15. Copyright en Portretrecht

15.1. Op alle door Kanoslalom Nederland geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van Kanoslalom Nederland. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Kanoslalom Nederland te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.

15.2. Bij deelname aan een door Kanoslalom Nederland georganiseerde Activiteit wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een Activiteit) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.

15.3. Aan de door Kanoslalom Nederland gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.